Khoa Khám Bệnh là chuyên khoa "đầu tàu" trong việc tiếp nhận khám và điều trị ban đầu cho người dân. Hàng năm, Khoa Khám Bệnh tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe cho gần 25.000 lượt bệnh nhân.

Tin tức chuyên khoa