• Bs. CKI. Vũ Mộng Tuyết

  Tổng Giám Đốc

 • Ông Trần Văn Khang

  Phó Tổng Giám Đốc

 • BS. CKI. Phạm Tuấn Thanh

  Giám Đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2

 • Bs. CKI Bùi Thanh Sơn

  Giám Đốc Phòng Khám Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2

 • ThS. Bs Nguyễn Ngọc Bảo Long

  Giám Đốc bệnh viện